Europejski wkład w światową kulturę książki

Sympozjum naukowe nt. Europejski wkład w światową kulturę książki, odbyło się w 13 listopada 2013 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Problematyka sympozjum – zgodnie z projektem – obejmowała światową kulturę książki, w której niezaprzeczalnie czołową rolę od tysiącleci odgrywa dziedzictwo europejskie. Przedmiotem konferencji były wybrane centralne problemy europejskiej kultury książki w fazie jej kształtowania, dalszej ewolucji i rozwoju, także zachowania i przetrwania. W dziewięciu konferencyjnych wystąpieniach (referatach) podjęte zostały kluczowe dla kultury książki zagadnienia roli pisma, specyficznych cech książki rękopiśmiennej, drukowanej i cyfrowej, dalszych perspektyw cywilizacji książki w skali światowej. Rozważane były kwestie pierwszeństwa i specyfiki europejskich kultur książkowych i ich globalne znaczenie.

Dziedzictwo europejskie, odgrywające od tysiącleci w światowej kulturze książki czołową rolę (tradycja starożytności klasycznej, dorobek skryptograficzny doby Średniowiecza, Gutenbergowski wynalazek prasy i druku ruchomą czcionką, ekspansja „modelu europejskiego” na innych kontynentach) stanowiło punkt wyjścia do dalszej debaty nad głównymi, ważnymi nie tylko dla kultury europejskiej, zjawiskami z zakresu komunikacji piśmiennej, nad historycznymi przemianami środków przekazu, trwałością, zmianami i perspektywami „kultury opartej na książce”. Zdecydowanie nowatorskie okazało się, dotychczas rzadko eksponowane, ujęcie porównawcze: Europa wobec świata.

Wystąpienia prezentowane podczas konferencji, a także interesujące dyskusje wzbogaciły w znacznym stopniu wiedzę bibliologiczną; jednocześnie podjęto problematykę rzadko lub wcale niedostrzeganą. W podsumowaniu debaty uczestnicy spotkania, którzy reprezentowali cztery polskie ośrodki badań bibliologicznych (Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław), uznali potrzebę kontynuacji dociekań nad europejskim wkładem w globalną kulturę książki za jak najbardziej uzasadnioną