• Czy potrzebna jest nam humanistyka?

    Sesja naukową nt. Czy potrzebna jest nam humanistyka?, zorganizowana została 4 kwietnia 2014 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Sesja – zgodnie z założonym celem – poświęcona była refleksji nad humanistyką w kontekście niezaprzeczalnej jej aktualności i nieodzowności, także obecnie. Przedmiotem konferencji były wybrane problemy traktowania i umocowania humanistyki w systemie nauk oraz w kulturze europejskiej, wiedzy humanistycznej i postaw humanistycznych, odniesień humanistyki do aksjologii oraz jej skali indywidualnej i społecznej, obecności humanistyki w szkolnictwie, instytucji szerzących wiedzę i postawy humanistyczne oraz podstaw materiałowych humanistyki. W wystąpieniach (referatach i głosach w dyskusji) naświetlone zostały te zagadnienia w pełniejszych ich omówieniach lub odniesieniach do nich. W szczególności zaprezentowane zostało…

  • Europejski wkład w światową kulturę książki

    Sympozjum naukowe nt. Europejski wkład w światową kulturę książki, odbyło się w 13 listopada 2013 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Problematyka sympozjum – zgodnie z projektem – obejmowała światową kulturę książki, w której niezaprzeczalnie czołową rolę od tysiącleci odgrywa dziedzictwo europejskie. Przedmiotem konferencji były wybrane centralne problemy europejskiej kultury książki w fazie jej kształtowania, dalszej ewolucji i rozwoju, także zachowania i przetrwania. W dziewięciu konferencyjnych wystąpieniach (referatach) podjęte zostały kluczowe dla kultury książki zagadnienia roli pisma, specyficznych cech książki rękopiśmiennej, drukowanej i cyfrowej, dalszych perspektyw cywilizacji książki w skali światowej. Rozważane były kwestie pierwszeństwa i specyfiki europejskich kultur książkowych i ich globalne znaczenie. Dziedzictwo europejskie, odgrywające od…